دوره جامع رواندرمانی شناختی – رفتاری کودک
سرپرست علمی : دکتر اسما عاقبتی
هزینه : 2300
مدت : 110 ساعت
شروع دوره : یک ماه و نیم دیگه
تلفن : 02186014320
09013368738

بررسی

مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان

عنوان : مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان شروع : 960916 و 960917 طول دوره :16 ساعت هزینه ثب…