دوره جامع رواندرمانی شناختی – رفتاری کودک
سرپرست علمی : دکتر اسما عاقبتی
هزینه : ۲۳۰۰
مدت : ۱۱۰ ساعت
شروع دوره : یک ماه و نیم دیگه
تلفن : ۰۲۱۸۶۰۱۴۳۲۰
۰۹۰۱۳۳۶۸۷۳۸

بررسی

دوره جامع ارزیابی شخصیت سواَپ

دوره جامع ارزیابی شخصیت سواَپ دکتر علیرضا طهماسب چهارشنبه ها ساعت ۱۷ تا ۲۰ همراه با پکیج د…