خشم یا اضطراب :
چالش مهمی که معمولا درمانگران پویشی با آن مواجه می شوند اشتباه در تمیز اضطراب وخشم در بیمار است . چالشی که بدل به اشتباهات اساسی در مداخله های درمانی و منجر به آسیب دیدگی روان و بدن بیمار می شود.بیمار نیز معمولا نشانه های اضطراب را با خشم مشتبه می کند و در پاسخ به سوال درمانگر که می پرسد الان چه احساسی داری؟ پاسخ می دهد خشمگینم در حالیکه در واقع مضطرب است.
هر هیجان علایم جسمانی متفاوتی دارد که در جسم تجربه می شود. اضطراب نیز مانند هیجانات در حس های بدنی متجلی می شود . خشم به عنوان هیجانی بنیادی نشانه های بدنی مشابه اضطراب دارد. ازین رو تیزی و هشیاری وبینایی درمانگر را در تشخیص می طلبد.
اضطراب(مسیر عضلات مخطط): انگشتان ، ساعد ودست ها ، بازو ، شانه ، عضلات گردن ، آه کشیدن و نفس های عمیق ، لرزش های سریع و کوچک پلک ، گرفتگی و تکان دادن عضلات زانو ها .
خشم: انرژی از ناحیه شکم به سمت بالای شکم ، شانه و در نهایت دستها حرکت می کند. تجربه خشم به صورت احساس گلوله آتش و انرژی در بدن است. نکته مهم : اگر تجربه بدنی خشم هشیار شود علائم اضطراب مانند لرزش از بین می رود.
خشم و اضطراب باهم فیوز می شوند . گره گردن دست ها و تکان دادن آنها ، سنگینی دیافراگم در تجربه اضطراب و آمادگی برای آه کشیدن و نفس عمیق ، همه تجلی اضطرابی هستند که بیمار باید به آن هشیار شود. و الا معمولا با خشم مشتبه می شوند. نکته جالب تو جه دیگر این است که خشمی که معمولا با اضطراب شدید همراه می شود تجلی احساس گناه مدفون شده ای در بدن بیمار است که در مطالب بعدی به آن می پردازیم.

بنیاد روانشناسی و فلسفه

تازه ترین اخبار و مطالب در حوزه روانشناسی

گردآوری کننده: محسن میرزاآقا
منابع:
Davanloo, H. (2001). Intensive short-term dynamic psychotherapy: extended major direct access to the unconscious. European Psychotherapy, 2, 25-70.
Abbass, A. (2005). Somatization: Diagnosing it sooner through emotion-focused interviewing. J Fam Pract, 54(3), 231-

بررسی

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم آیا آدمی تاب فهم عمق جهل و رنج زندگی خود را دارد؟ علم و تاری…