تشخیص روانی ( psycdiagnosis) هر پاسخ بیمار، مداخله بعدی را تعیین می کند. اگر بیمار نمی تواند مشکلی درونی را بیان کند و یا نمی تواند اراده خود برای جستجوی آن را بیان دارد، اضطراب و دفاع هایی را که مانع می شوند جستجو کنید. اگر نمی تواند به احساس خود برچسب زده یا آن را تجربه نماید، اضطراب و دفاع هایی را که مانع آن می شوند و ظرفیت مشاهده و توجه به آن دفاع ها را بررسی کنید. همچنین توانایی او برای تمایز قائل شدن بین احساس، اضطراب و دفاع را مورد ارزیابی قرار دهید. قبل از مواجهه با مقاومت، آگاهی او از علت و میزان همخوان با خود بودن دفاع هایش را ارزیابی کنید.
فرآیند ظرفیت سازی در بیماران بازسازی نام دارد. دوانلو بازسازی را به صورت جداسازی ایگو و سوپرایگو، تمایز راس های مثلث و جدایی بیمار از مقاومتش توصیف می کند.
امروزه تقریبا همه مدل های روان درمانی بر سر نقش کلیدی آگاهی و توجه بیمار توافق دارند.
چگونه ما امروزه ایگوی مشاهده گر را می فهمیم؟
از دیگاه علم اعصاب و نظریه پیچیدگی، چیزی به نام ایگو در مغز وجود ندارد. در عوض ظرفیت هایی که ما آن ها را زیر عنوان ایگو جای می دهیم حاصل تعاملات پیچیده بخش های مختلف مغزند. بنابراین علوم اعصاب و نظریه پیچیدگی به ما اجازه می دهد که ظهور ظرفیت های مشاهده خود را فارغ از مادیت بخشیدن به ایگو بفهمیم.
بعد از هر پاسخ بیمار مشکل در ظرفیت مشاهده خود در همان لحظه را در او بسنجید. مداخله کرده و به مشکل اشاره کنید و به پاسخ بیمار گوش دهید تا بتوانید مداخله مناسبی انجام دهید. مشکل بعدی در ظرفیت مشاهده خود را ارزیابی کنید. به سنجش و ساختن ظرفیت های مشاهده خود بیمار ادامه دهید تا زمانی که بتواند بازگشایی ناهشیار را بدون اضطرابی که فراتر از خط قرمز رفته تحمل نماید.

بررسی

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم آیا آدمی تاب فهم عمق جهل و رنج زندگی خود را دارد؟ علم و تاری…