ﭘﻨﺞ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ADD ﻭ ADHD( ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ) :
کمبود توجه و تمرکز یک اختلال رفتاری رشدی است. معمولاً کودک توانایی دقّت و تمرکز بر روی یک موضوع را نداشته، یادگیری در او کند است و و اگر بیش فعالی باشد کودک از فعّالیّت بدنی غیر معمول و بسیار بالا برخوردار است و قادر نیست بنشیند، کارهای خطرناک میکند. این اختلال با فقدان توجه، فعّالیت بیش‌ازحد، رفتارهای تکانشی، یا ترکیبی از این موارد همراه است. مراقب باشید به کودک سالم پر انرژی برچسب بیش فعال نزنید. زیر چهار سال نمیتوان بیش فعالی را تشخیص داد. هر کودکی با شک ADHD باید به دقت تحت نظر یک پزشک معاینه گردد. بیش فعالی مشکل تربیتی نیست بلکه یک مشکل در مغز است. دلایل:
-۱ ﺍﺭﺛﯽ .
-۲ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﻮﻟﺪ .
-۳ ﺿﺮﺑﻪ به سر و  آسیب ﻣﻐﺰﯼ .
-۴ ﮔﻮﺵ ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩک .
-۵ ﺗﺐ ۴۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮎ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
– تماشای بیش از حد تلویزیون مخصوصا در دو سال اول تولد .
نشانه ها:
– به حرف گوش نمیکند.
– کارهای خطرناک میکند. – خراب کار است.
– بی نظم و شلخته است.
– وسایلش را گم میکند.
– حواس پرت است.
– اعتیاد به تلویزیون یا بازی های کامپیوتری دارد.
– نمیتواند یکجا بنشیند.
– در دوران مدرسه نمیتواند مشق بنویسد یا درس بخواند.
*اگر فرزندتان فقط چند نشانه را دارد ممکن است اشکال تربیتی باشد نه کمبود توجه و تمرکز.
با تست توسط روانپزشک قابل تشخیص است و درمان از شش سالگی به بعد در هر سنی امکانپذیر میباشد.
روش درمان اول:
ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ریتالین یا داروهایی از این خانواده ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﻓﻘﻂ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﯿﻨﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ
ﺩﺭﻣﯽﺁﻭﺭﯾﻢ ﺑﺎﺯ ﺩﯾﺪ دﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻣﺎ ﺭﺍﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﺩﺭﻣﺎﻧﯽ neurofeedback ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺟﻠﻮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯾﯽ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ ﻋﻮﺽ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ Neurofeedback ﺍﻣﻮﺍﺝ
ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﻐﺰ ﻣﻬﺎﺭﺗﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ. این روش در هشتاد درصد موارد موفق است . .
ﻣﻌﻤﻮﻷ ADD & ADHD ﺍﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ
ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ نه ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻔﺲ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﮔﺬﺍﺷﺖ .  #بیش_فعالی #کمبود_توجه_تمرکز

بررسی

برنامه تغذیه ای درست کودک : به تغذیه دانش آموزان در مدرسه اهمیت دهید

برنامه تغذیه ای درست کودک : به تغذیه دانش آموزان در مدرسه اهمیت دهید مجموعه: تغذیه کودک تغ…