کودک خوب ،کودک بد

آیا یک کودک خوب بچه ای است که زیاد میخوابد و گریه نمی کند؟
بیشتر مردم می گویند بله و پاسخ آنها غیر قابل درک است. “خوب” و “بد” واژه ای است سلیقه ای که مردم اغلب برای توصیف رفتار و طبیعت کودک به کار می برند.یک بچه “خوب” آرام است و یک بچه “بد” ناآرام.
والدین اغلب معتقدند کودکشان آینه خودشان است.آنها کودکی قانع و ساکت میخواهند که بتوانند راحت از او نگهداری کنند و در ضمن حس موفقیت نیز در وجودشان زنده کند. بنابراین وقتی کودکشان گریه می کند احساس بدی پیدا می کنند .با وجود این،کودک ناآرام بچه “بدی “نیست و یک کودک آرام هم بچه “خوبی” به حساب نمی آید.
کودکان با یکدیگر تفاوت دارند. اسم گذاشتن بر آنها و قضاوت کردن درباره شان آن هم صرفا بر اساس رفتاری که دارند کار درستی نیست، زیرا آنها با رفتارهای خود فقط به بهترین شکل میخواهند بگویند به چه چیزی نیاز دارند.وقتی آنها گریه می کنند و بی قرارند،در واقع می گویند که یکی از کارهای مربوط به آنها را درست انجام نداده اید.اما برچسب زدن به کودک خیلی زود شروع می شود.
یکی از سختترین اوقاتی که تحمل آن مشکل است ،گریه کردن کودک در طول شب است و درست همان زمان است که یک کودک بی خواب واقعا”بد” به نظر میرسد.اگر تمام روز را به کودک رسیدگی کرده اید و شب را هم مجبور می شوید به او برسید احتمالا،احساس می کنید که از درون خالی شده اید و می رنجید.اما اگر بتوانید اینطور فکر کنید که کودکتان با این روش نیازهایش را نشان میدهد و نه “بد” بودنش را ،احساس پذیرش او برایتان بیشتر میشود.
یکبار که گریه کردن او رابه منزله نوعی ارتباط در نظر بگیرید،متوجه میشوید که خودتان هم به نحو متفاوتی به او واکنش نشان میدهید.
اگر فکر میکنید که برای داشتن یک بچه “خوب” تحت فشار نیستید راحت تر میتوانید با او احساس آرامش کنید.

بنیاد روانشناسی کودک و نوجوان

روان نیوز (تازه ترین مطالب در حوزه روانشناسی)

گردآوری کننده: هدی فرامرزی

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…