کنش معوق در روانکاوی

به تعبیری مفهوم «کنش معوق» با مشاهدات بالینی روزمره در ارتباط است و به گوش آنانی آشنا است که با بیمارانی کار می کنند که در دوران کودکی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.

اضطراب و دیگر احساسات مرتبط با آسیب جنسی زمانی برانگیخته می شوند که واقعه ای در بزرگسالی پیوندی با آسیب دوران کودکی فراهم می سازد.

یکی از نمونه های رایج هنگامی است که فردی که در کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است، خود بچه دار شود

یا وقتی که کودک او خودش به سنی برسد که آن فرد بدواً مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. بااین حال، امروزه علاقه مندیم این اثر را به دو شیوه درک کنیم که به نظر نمی رسد هیچ یک از آنها منظور نظر فروید بوده باشد.

اول؛ واقعه ی بزرگسالی مستقیماً تجربه ی کودکی را برمی انگیزد که فی نفسه آسیب زا بوده است (مثلاً ترسناک، بسیار تحریک کننده، گیج کننده).

دوم؛ بزرگسالی آگاهی جنسی بیشتری را برایش به ارمغان می آورد تا بر تجربه ی دوران کودکی تأثیر گذاشته و معنایی آسیب زا به آن بخشد، معنایی که ممکن است آن زمان معنای این چنینی نداشته است.

با این حال، آنچه منظور فروید بود، این است که خاطره ی دوران کودکی که اکنون پس از بلوغ جنسی برانگیخته شده است، موجب بیداری جنسی ای می شود که واقعه ی اصلی باعث آن نشده بود.

این نیروی جنسی، زیست مایه(لیبیدو)، مستقیماً به عنوان تمایل جنسی تجربه نمی شود بلکه به لحاظ روان شناختی به اضطراب بدل می شود.

فروید در این مرحله از نظریه پردازی خود فکر می کرد که اضطراب به واسطه ی مهار زیست مایه و تبدیل حاصله ی آن اتفاق می افتد.
#کلاسیک_خوانی
منبع فروید و سندرم حافظه کاذب
فیل مالن ترجمه محسن محمودی

بررسی

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم آیا آدمی تاب فهم عمق جهل و رنج زندگی خود را دارد؟ علم و تاری…