ککتاب کودکان و نوجوانانتاب اختلالات عاطفی ـ رفتاری کودکان و نوجوانان حاصل تجربيات تدريس و پژوهش چندين ساله آقای دکتر باقر غباری بناب (استاد دانشگاه تهران) و دکتر ميرمحمود ميرنسب (دانشياردانشگاه تبريز) می باشد.

مشتمل بر 9 فصل هست: در فصل اوّل، جديدترين تعاريف اختلال عاطفی و رفتاری و انتقادهای مطرح شده بر اين تعاريف ارائه شده اند. فصل دوّم،تاريخچه اختلالات از حدّبررسی های اوّليه تا وضعيت کنونی را شامل می شود. در فصل سوّم، رويکردهای روان شناختی و الگوهای نظری برای تبيين اختلالات عاطفی- رفتاری مشتمل بر رويکردهای زيست شناختی، روان پويايی، روانی آموزشی، انسان گرايانه و بوم شناختی به صورت مبسوط و با تحليل نمونه های عملی بالينی برای هر رويکرد مطرح شده اند.

در فصل چهارم و پنجم، روش های سرندکردن، ارزشيابی برای تدريس و مداخله و برخی ابزارهای مناسب برای سنجش و تشخيص گنجانده شده اند.

فصول 6، 7، 8، و 9 مباحث مربوط به علت شناسی ورهنمودهای عملی قابل استفاده برای مربيان را در ارتباط با علل دربرمی گيرند. در فصل ششم، عوامل زيستی اختلالات عاطفی- رفتاری کودکان و نوجوانان همراه با تک بررسی های نمونه ارائه شده اند. در فصل هفتم، عوامل خطرخانوادگی برای بروز اختلال رفتاریبا تاکيد بر مدل های تحليل خانواده، شيوه های انضباطی و تربيتی و عوامل خارجی موثر برخانواده ها مطمح نظرقرارگرفته اند.

درفصل هشتم، عوامل مدرسه ای اختلالات با توجّه ويژه به تأثير شکست تحصيلی، کم آموزی تحصيلی و تأثيرات بافت و ساختار مدارس همراه با نمونه های بالينی توصيف شده اند. فصل پايانی، عوامل فرهنگی را شامل می گردد. نقش عواملی مانند رسانه ها، فقرفرهنگی و اقتصادی، تعارض های فرهنگی، وضعيت شهروندی و گروه های اجتماعی و… در اين فصل به تفصيل توضيح داده شده اند.

جلد دوّم کتاب، به بررسی و تحليل انواع اختلالهای رفتاری و عاطفی در کودکان و نوجوانان خواهد پرداخت و هنوز وارد بازار نشده است.

 

  • روانشناسي باليني كودك

    روانشناسي باليني كودك نويسنده: توماس كراتوچويل. ريچارد موريس مترجم: محمدرضا نائينيان قطع: …
  • سنجش و درمان مشکلات دوران کودکی

    عنوان کتاب : سنجش و درمان مشکلات دوران کودکی نویسنده : کارولین اس. شرودر، بتی ان. گوردون م…
  • رفتار درمانی دیالکتیکی

    کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی در این قسمت شما می توانید 3 کتاب مربوط به رفتار درمانی دیالکتی…

بررسی

روانشناسي باليني كودك

روانشناسي باليني كودك نويسنده: توماس كراتوچويل. ريچارد موريس مترجم: محمدرضا نائينيان قطع: …