دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
> > اختلالات عاطفی ـ رفتاری کودکان و نوجوانان

اختلالات عاطفی ـ رفتاری کودکان و نوجوانان

کتاب کودکان و نوجوانان

ککتاب کودکان و نوجوانانتاب اختلالات عاطفی ـ رفتاری کودکان و نوجوانان حاصل تجربیات تدریس و پژوهش چندین ساله آقای دکتر باقر غباری بناب (استاد دانشگاه تهران) و دکتر میرمحمود میرنسب (دانشیاردانشگاه تبریز) می باشد.

مشتمل بر ۹ فصل هست: در فصل اوّل، جدیدترین تعاریف اختلال عاطفی و رفتاری و انتقادهای مطرح شده بر این تعاریف ارائه شده اند. فصل دوّم،تاریخچه اختلالات از حدّبررسی های اوّلیه تا وضعیت کنونی را شامل می شود. در فصل سوّم، رویکردهای روان شناختی و الگوهای نظری برای تبیین اختلالات عاطفی- رفتاری مشتمل بر رویکردهای زیست شناختی، روان پویایی، روانی آموزشی، انسان گرایانه و بوم شناختی به صورت مبسوط و با تحلیل نمونه های عملی بالینی برای هر رویکرد مطرح شده اند.

در فصل چهارم و پنجم، روش های سرندکردن، ارزشیابی برای تدریس و مداخله و برخی ابزارهای مناسب برای سنجش و تشخیص گنجانده شده اند.

فصول ۶، ۷، ۸، و ۹ مباحث مربوط به علت شناسی ورهنمودهای عملی قابل استفاده برای مربیان را در ارتباط با علل دربرمی گیرند. در فصل ششم، عوامل زیستی اختلالات عاطفی- رفتاری کودکان و نوجوانان همراه با تک بررسی های نمونه ارائه شده اند. در فصل هفتم، عوامل خطرخانوادگی برای بروز اختلال رفتاریبا تاکید بر مدل های تحلیل خانواده، شیوه های انضباطی و تربیتی و عوامل خارجی موثر برخانواده ها مطمح نظرقرارگرفته اند.

درفصل هشتم، عوامل مدرسه ای اختلالات با توجّه ویژه به تأثیر شکست تحصیلی، کم آموزی تحصیلی و تأثیرات بافت و ساختار مدارس همراه با نمونه های بالینی توصیف شده اند. فصل پایانی، عوامل فرهنگی را شامل می گردد. نقش عواملی مانند رسانه ها، فقرفرهنگی و اقتصادی، تعارض های فرهنگی، وضعیت شهروندی و گروه های اجتماعی و… در این فصل به تفصیل توضیح داده شده اند.

جلد دوّم کتاب، به بررسی و تحلیل انواع اختلالهای رفتاری و عاطفی در کودکان و نوجوانان خواهد پرداخت و هنوز وارد بازار نشده است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *