درمان های موج سوم
کارگاه آموزشی
درمان پذيرش و تعهد act
رفتار درماني ديالكتيك dbt
درمان فرا شناختي mct
شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي mbct
فعالسازي رفتاري BA

بررسی

دوره آموزشی تربیت روان درمانگر کودک

 مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می کند: #ثبت_نام_دوره_بيستم_و_يكم #بروشور_دوره_آموزشی_11…