ارزیابی و مداخلات روانشناختی در اختلالات سایکوسوماتیک

 

اعتیاد واختلالات روان تنی

 

 

دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان (اصفهان)

 

اصفهان، خوراسگان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه

 

۲۶-۲۸ مهر ۱۳۹۱

 

بررسی

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی محورهاي همايش———R…