پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) اسپرافکن،لانی و گادو فرم ويژه والدين

دانلود

بررسی

اهداف و کاربرد های نوروفيدبك چيست؟

اهداف و کاربرد های نوروفيدبك چيست؟ نوعي خود تنظيمي مغز است. كه در طي آن با آگاه ساختن فرد …