مورد پژوهی از فروید

پودينگ سوخته

لوسی آر معلم سرخانه ای بود که از افسردگی و توهم بوی گند پودینگ سوخته رنج می برد. فروید او را تشویق کرد تا اولین مرتبه ی که متوجه این بو شده را به یاد آورد.

لوسی گفت که ماجرا اولین بار دو ماه پیش اتفاق افتاده است، وقتی که از مادرش نامه ای ناراحت کننده ای دریافت نمود و از سر حواس پرتی اجازه داد که پودینگ بسوزد.

معلوم شد که لوسی آن موقع تضادی درونی را تجربه می کرده است. او می خواست به خانه برگردد تا با مادرش زندگی کند اما در عین حال برای ادامه ی مراقبت از کودکان احساس وظیفه می کرد، خاصه که در بستر مرگ به مادرشان قول داده بود که این کار را بکند.

در ادامه ی تحقیق های فروید، لوسی همچنینی قراین دیگری در مورد این که می خواهد شغلش را رها کند، فاش کرد. یک بار کارفرمایش راز دل خود را با وی در میان گذاشته بود و تصور علاقه ی عاشقانه را به وی القا کرده بود و باعث ترغیب میل و خیالپردازی های اش شده بود.

بااینحال، متعاقباً حادثه ای پیش آمد که در آن بر سر دخترک فریاد کشیده و با بی شرمی او را طوری مؤاخذ کرده بود که سبب شد رؤیاهای دختر برای یک رابطه ی عاشقانه
بر باد رود . این ضربه ای تحقیرآمیز بر عزت نفسش بود که تمایل به ترک[ شغل] را در وی ایجاد کرده بود.

فروید فرض را بر این گذاشت که خواست لوسی برای ترک کارفرمای خود با وعده اش به مادر کودکان در تضاد بوده و این خواست انکار یا «سرکوب» شده است.

ایده ی سرکوب شده ی ترک [شغل] که احتمالاً با نامه ی مادرش برانگیخته شده، ضمیر خودآگاهش را ترک کرده بود اما یک ایده ی مرتبط، بوی پودینگ سوخته، همچنان راه خود را به ناخودآگاهش باز می کرد.

فروید برای لوسی توضیح داد که او عاشق کارفرمای خود شده است. لوسی این را تصدیق کرد اما افزود: «من نمی دانستم یا درواقع نمی خواستم که بدانم. میخواستم این را از ذهنم بیرون کنم و دیگر به آن فکر نکنم؛ و به نظرم این اواخر موفق شده ام.»

فروید در حاشیه ای اظهارنظر می کند:
هرگر نتوانستنم از این حالت عجیب ذهنی توصیفی بهتر ارائه کنم که در آن فرد همزمان هم یک چیر را می داند و هم نمی داند.”

این تحلیل که نمونه ای بی نظیر از روان درمانی کوتاه است، نه هفته به طول انجامید و پایانی خوش داشت. علائم افسردگی و توهم بوی سوختگی دست از سر لوسی برداشت و او پذیرفت که کارفرمایش نسبت به وی هرگز احساس عاشقانه ای نداشته است.

پژوهش_هایی_در_باب_هیستری

منبع فروید و سندرم حافظه کاذب
فیل مالن، ترجمه محسن محمودی

بنیاد روانشناسی و فلسفه

تازه ترین اخبار و مطالب در حوزه روانشناسی

گردآوری کننده: محسن میرزاآقا

بررسی

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم آیا آدمی تاب فهم عمق جهل و رنج زندگی خود را دارد؟ علم و تاری…