معرفی ابزار سنجش خانواده مک ماستر (FAD)

یکی از مدل‌هایی که در زمینه کارکرد خانواده ارائه شده است مدل کارکرد خانواده مک ماستر (Mc Master) است که در هه ۱۹۶۰ میلادی توسط اپستاین، بیشاپ و لوین در دانشگاه مک ماستر ارائه شد. این مدل مبتنی بر رویکرد سیستمی می‌باشد که ساختار، سازمان و الگوی تبادلی واحد زناشویی را توصیف می‌کند. این مدل ابعاد مهمی از کارکرد خانواده را که اغلب نمود بالینی پیدا می‌کنند مد نظر قرار می‌دهد. این مدل شش بعد از زندگی خانوادگی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که عبارتند از: حل مسأله، ارتباطات، نقش‌ها، پاسخگویی عاطفی، درگیری عاطفی و کنترل رفتاری.

ابزار سنجش خانواده مک ماستر (FAD) نیز توسط همین افراد یعنی اپستاین، بالدوین و بیشاپ بر پایه مدل مک ماستر تهیه شده است. این پرسشنامه ۶۰ سوال دارد و شش بعد از عملکرد خانواده را مشخص می‌کند. در این پرسشنامه علاوه بر شش خرده مقیاس یک مقیاس دیگر هم وجود دارد که عملکرد عمومی خانواده را می‌سنجد.

نمره گذاری ابزار سنجش خانواده مک ماستر (FAD)

نمره گذاری ابزار سنجش خانواده مک ماستر (FAD) پیچیده می‌باشد و گاهاً مشاهده می‌شود که در مقالات نیز از روش نادرست برای نمره‌گذاری استفاده شده است. نمره‌گذاری این پرسشنامه به صورت کامل توسط همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق آماده شده است. در فایل آماده شده علاوه بر نمره‌گذاری کامل و ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه، نحوه محاسبه زیرمقیاس‌ها نیز آمده است که عبارتند از:.

– حل مسأله

– ارتباطات

– نقش‌ها

– پاسخگویی عاطفی

– درگیری عاطفی

– کنترل رفتاری

– عملکرد عمومی خانواده

بررسی

انواع مکانیسم های دفاعی

انواع مکانیسم های دفاعی ۱- سرکوبی (واپس رانی)، (REPRESSION): سرکوب و یا واپس رانی اصـلی تـ…