عنوان : مربیگری مهارت های زندگی کودکان

شروع : 960901 و 960902 و 960903 و 960908 و 960910

طول دوره 40 ساعت

هزینه ثبت نام : 750 تومان

مدرس / مدرسین : خانم سارا گودرزی

سرفصل آموزشی : آموزش ده گانه مهارت های خودآگاهی- ارتباط مؤثر- روابط بین فردی- همدلی- مقابله با استرس- تفکر نقاد- تفکر خلاق- حل مساله- تصمیم گیری- کنترل خشم

بررسی

مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان

عنوان : مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان شروع : 960916 و 960917 طول دوره :16 ساعت هزینه ثب…