عنوان : مربیگری مهارت های زندگی کودکان

شروع : ۹۶۰۹۰۱ و ۹۶۰۹۰۲ و ۹۶۰۹۰۳ و ۹۶۰۹۰۸ و ۹۶۰۹۱۰

طول دوره ۴۰ ساعت

هزینه ثبت نام : ۷۵۰ تومان

مدرس / مدرسین : خانم سارا گودرزی

سرفصل آموزشی : آموزش ده گانه مهارت های خودآگاهی- ارتباط مؤثر- روابط بین فردی- همدلی- مقابله با استرس- تفکر نقاد- تفکر خلاق- حل مساله- تصمیم گیری- کنترل خشم

بررسی

مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان

عنوان : مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان شروع : ۹۶۰۹۱۶ و ۹۶۰۹۱۷ طول دوره :۱۶ ساعت هزینه ثب…