عنوان : مربي گري مهارتهاي زندگي

شروع :١٣ مرداد جمعه ٨ صبح تا ١٣ پایان:١٤ مهر

طول دوره : ١٠ هفته

هزینه ثبت نام : يك مليون تومان

مدرس / مدرسین : استاد محمد كاظم زاده

سرفصل آموزشی : ✅مهارت    خودآگاهي

✅مهارت    ارتباط موثر

✅مهارت    جرات ورزي

✅مهارت    مديريت خشم

✅مهارت    مديريت استرس

✅مهارت    حل مساله

✅مهارت    اعتماد بنفس

✅مهارت    مقابله با خلق منفي

✅مهارت    تفكر خلاق و انتقادي

✅مهارت    مديريت كارگاه

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…