عنوان : مربي گري مهارتهاي زندگي

شروع : 16 خرداد سه شنبه  ساعت از 13،30

طول دوره : ١٠ هفته

هزینه ثبت نام : يك مليون تومان

مدرس / مدرسین : استاد محمد كاظم زاده

سرفصل آموزشی : ✅مهارت    خودآگاهي

✅مهارت    ارتباط موثر

✅مهارت    جرات ورزي

✅مهارت    مديريت خشم

✅مهارت    مديريت استرس

✅مهارت    حل مساله

✅مهارت    اعتماد بنفس

✅مهارت    مقابله با خلق منفي

✅مهارت    تفكر خلاق و انتقادي

✅مهارت    مديريت كارگاه

بررسی

دوره آموزشی 110 ساعته تربیت روان درمانگر شناختی رفتاری

سرفصل آموزشی : ✅✅ اصول و فنون مصاحبه تشخيصي اختلال هاي هيجاني بر اساس DSM-5 ✅ارزيابي و فرم…