مدل سائق یا مدل ارتباطی مسئله این است!

به طور خلاصه، تحقیقات و شواهد بالینی فراوانی نشان داده اند که سرچشمه انگیزهٔ انسان، کاهش تنش نبوده،و شاید از همه مهم تر این که، روابط بین فردی را نمی توان تا حد ارضای غریزی تنزل داد.

افراد به صورت خودانگیخته به دنبال ارتباط با دیگران هستند، نه اینکه برای کاهش تنش به سمت آنها کشیده شوند. چنین تغییر جهت نظری این سوال را ایجاد می کند که به جای سائق، چه چیزی جایگزین انگیزهٔ انسانی می شود؟

ماهیت خودانگیخته و به دیگران بعضی از تحلیلگران را به سمت این باور سوق داده که شکل دهی #روابط، بنیادی ترین انگیزهٔ انسانی است.

ماهیت ذاتاً #ارتباطی انسان، پایه ای برای رویکردهای تحلیلی معاصر است که با نام تحلیلگران ارتباطی مشخص شده اند.

این مدل بالینی نوعی مفهوم سازی مجدد رایج و معاصر از روان تحلیلی است که بر ماهیت اجتماعی روان تأکید می کند، که در تقابل با تمرکز درون روانی مدل روانشناسی ایگو است. این مدل اگرچه اغلب با مدل روابط ابژه اشتباه گرفته می شود. اما از آن برای درک مدل روابط ابژه استفاده می شود
#روانکاوی
#ارتباطی
#سائق
#ابژه
#relational
@dynamicpsychotherapy

بررسی

حل مسئله آری یا نه : درمان های روان_پویشی بطور مستقیم به حل مسئله نمی پردازند

حل مسئله آری یا نه؟ گاهی روان درمانی ها براساس تعادل بین رسیدگی فعال به مشکلات خاص و گوش د…