عوامل روانشناختی در رابطه زوج ها

گرچه ممكن است زوج ها مراحل قابل پيش بيني اي را براي ايجاد رابطه در نظر داشته باشند با اين حال وقايعاجتماعي و استرسورهاي مختلف آنها را تحت تاثير قرار مي دهند.

در زمان هاي گذشته قواعد ازدواج و وظايف و نقش ها  به ميزان زيادي به نقش هاي جنسي وابسته بود.

وامید به زندگی پايين تر بود با اين حال نرخ طلاق در سطح پايين تري از امروز بود.

امروز اميد به زندگي افزايش پیدا كرده و در كنار آن انتظارات اجتماعي انسان ها تغيير كرده و مدل هاي جديدياز ازدواج ظهور كرده كه به جاي اين كه صرفا“ بر وظيفه و مسئوليت مبتني باشد ، بر صميميت ، همراهي ، وهمكاري مبتني است.

ازدواج امروزي از عوامل اجتماعي تاثيرات زيادي مي پذيرد.

تاثيرات اجتماعي بر ازدواج

استرس هاي ناشي از مشكلات اقتصادي ، زايمان در سنين بالا ، فرصت هاي شغلي مخصوصا براي زن ها ،انجمن هاي زنان ، … همگي چگونگي ازدواج را تحت تاثير قرار داده است.

استرسورهاي عمودي ، استرسور هاي افقي و استرسور هاي سيستمي طبقه بندي شده اند.

استرسورهاي عمودي

استرسورهاي عمودي شامل ادراكات دروني زوج ها است كه از خانوادهاي اصلي كسب كرده و به رابطه يزوجي وارد مي كنند.

خاطرات ، الگوهاي رفتاري اكتسابي ، اسطوره هاي ازدواج ، اسرار خانوادگي ، انتظارات، آداب و رسوم و …همگي عواملي هستند كه زوج ها آنها را از خانواده هاي قبلي خود كسب كرده اند و همگي درشكل گيري ازدواجآنها دخالت دارند.

استرسورهاي افقي

استرسورهای افقی شامل اتفاقات استرس زايی هستند كه از شروع ازدواج تا پايان زندگي براي زوج ها رخ ميدهند . بعضي از اين حوادث قابل پيش بيني هستند مانند تولد فرزند ازدوج فرزندان و …

بعضي از اين استرسورها  قابل پيش بيني نيستند مانند مرگ غيره منتظره در اثر بيماري  يا تصادف ، بيماريمزمن و…

استرسورهاي سيستم – سطح

استرسورهاي سيستم –سطح شامل تاثيرات اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي ، مذهبي و اقتصادي به اضافه ي تاثيراتخانواده ي  گسترده برازدواج است .

از متداول ترين اين استرسور ها عبارتند از:

– اعضاي خانواده ي گسترده

– وضعيت اقتصادي جامعه

– رابطه با دوستان و…

  • طرح واره درمانی قسمت اول

    طرح واره درمانی قسمت اول ذهن انسان درست مثل یک بایگانی انبوه است که برای هر مفهوم یا شی پر…
  • نکاتی پیرامون رابطۀ فروید و فلسفه

    نکاتی پیرامون رابطۀ فروید و فلسفه در فضای گروه‌های مجازی چندین بار شاهد رد و بدل نظراتی در…
  • اعتياد به کنترل دیگران

    اعتياد به کنترل دیگران آیا می بایست که همیشه همه چیز مطابق میل و خواسته ی همسر شما باشد و …

بررسی

انواع مکانیسم های دفاعی

انواع مکانیسم های دفاعی ۱- سرکوبی (واپس رانی)، (REPRESSION): سرکوب و یا واپس رانی اصـلی تـ…