عنوان : طرح واره درماني ٥٠ ساعته

شروع دوره: ٢ تير

پايان : ٣٠ تير

طول دوره : ٥ هفته

هزینه ثبت نام : ٩٠٠هزار تومان براي شركت كنندگان سي بي تي ١ مليون براي بقيه

مدرس / مدرسین : دكتر امير عسكري

سرفصل آموزشی : آشنايي با طرح واره هاي ناسازگار اوليه، فرايند هاي زيستي، آشنايي با انواع سبك هاي مقابله اي ، مفهوم سازي طرح واره، اجرا و نمره گذاري پرسشنامه هاي طرح واره ، آموزش تكنيمهاي شناختي، اموزش راهبردهاي تجربي، آموزش الگوشكني رفتاري، آموزش رابطه درماني

بررسی

تفاوت ترس با اضطراب و تاثیر اضطراب بر ارگانیزم انسان

تفاوت ترس با اضطراب و تاثیر اضطراب بر ارگانیزم انسان اضطراب زیاد در فرد، باعث تنیدگی روانی…