ساختن ظرفیت مشاهده خود

مثلث تعارض به ما نشان می دهد روی چه چیزی تمرکز کنیم: احساسات، اضطراب یا دفاع. ظرفیت مشاهده خود ( self-observing capacity ) نشان می دهد که فرد تا چ اندازه می تواند احساساتش را تحمل، اضطرابش را تنظیم و دفاع ها را رها کند. بیمارانی که به طور متوسطی مقاومند با مقداری کمک از سوی درمان گر می توانند احساسات، اضطراب و دفاع هایشان را ببینند. در حالی که بیماران طیف شکننده و بیماران بسیار مقاوم اغلب ظرفیت تحمل و توجه به احساسات، اضطراب و دفاع هایشان را ندارند. اگر بیماری احساساتش را نبیند به تبع آن نمی تواند آن ها را تجربه کند، اگر نتواند اضطرابش را ببیند نمی تواند آن را به خوبی تنظیم کند و اگر احساساتش را از اضطرابش تشخیص ندهد، هنگامی که از او درباره احساسش می پرسید مضطرب و مضطرب تر می شود. و اگر احساساتش را از دفاع هایش تشخیص ندهد بیش از قبل از دفاع ها استفاده می کند. اگر بیمار نفهمد که چگونه دفاع هایش مشکلات کنونی اش را برایش رقم زده اند دلیلی نمی بیند که آن ها را رها کند. از این رو باید قبل از آن که بیمار تجربه بازگشایی ناهشیار احساساتش را داشته باشد، همه این ظرفیت ها در او ایجاد شود.

بررسی

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم آیا آدمی تاب فهم عمق جهل و رنج زندگی خود را دارد؟ علم و تاری…