روانکاوی امروز

روانکاوی امروز  : روانشناسی دونفره، ذهن هوشیار فرد را محصول ساختار روانی ناهشيار او نمی داند بلکه آن را محصول ذهن های چندگانه در نظر می گیرد تصور این که می توان پدیده های خالص درون روانی را در موقعیت تحلیل مشاهده کرد، دیگر یک فرض بالینی یا نظری معتبر محسوب نمی شود. فرآیند تحلیلی، حوزه ای مشاهده ای است که تعامل تجربه ی بیمار و روانکاو در اینجا و اکنون را منعکس می کند.

روانکاوی امروز  : امروزه بیشتر روانکاوان از مدل کلاسیک مطلق گرا و خشک روانشناسی یک نفره فاصله گرفته و به سمت مدلی از ذهن رفته اند که مبتنی بر مفهوم ساخت مشترک است، یعنی آنچه مشاهده می شد ناشی از تعامل تجربه بیمار و روانکاو در فرایند روان تحلیلی می باشد. تاکید نظری بر تعامل در ذهنیت است،یعنی به جای اینکه بیمار سوژه باشد و روانکاو ابژه،فرایند بین ذهنیتی در جریان است. در این مدل مفاهیمی مانند انتقال، انتقال متقابل و مقاومت ،درون بافت تعاملی مورد بررسی قرار می گیرند.

بعنوان مثال، انتقال محصول تعامل بيمار و روانکاو است. نه تنها هر دوی آنها در رابطه سهم دارند، بلکه هر دو در بروز انتقال نیز سهیم هستند. مرتون گیل، یکی از برجسته ترین روانکاوان دوران اخیر، انتقال را آگاهی هوشیار یا نیمه هوشیار بیمار از رابطه ی تحیلی تعریف کرده است.

دکتر سیامک موحدی
دانشگاه بوستون امریکا

بنیاد روانشناسی و فلسفه

تازه ترین اخبار و مطالب در حوزه روانشناسی

گردآوری کننده: محسن میرزاآقا

 

بررسی

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم آیا آدمی تاب فهم عمق جهل و رنج زندگی خود را دارد؟ علم و تاری…