رفتار درمانی عقلانی هیجانی
قسمت اول

نظریه شخصیت

نظریه عقلانی – هیجانی آلبرت الیس یک توجیه منطقی در قالب رابطه ABC) Activating Event – Beliefs – Consequence) است. در این رابطه A؛ حادثه یا واقعه ای است که اتفاق می افتد و فرد را به نحوی بر می انگیزد. B؛ نظام اعتقادی فرد با توجه به حادثه A است. C؛ پیامد عاطفی و یا عکس العمل فرد در مواجهه با A است. الیس معتقد است نظریه پردازان دیگر توجه خود را یا به A یا به C معطوف داشته اند و A را علت به وجود آمدن C می دانند. در صورتی که به اعتقاد او، چیز دیگری باید میان A و C واسطه شده باشد تا C به وجود آید. درمان منطقی – عاطفی الیس به عنوان یک نظریه ی شناختی به فرایند درون ارگانیسم نظر دارد و آن ها را تعیین کننده ی شخصیت می داند. در این نظریه، این محرک یا رویدادهای برانگیزاننده (A) نیستند که اهمیت دارند، بلکه برداشت های فردی و تعبیرهای او از رویدادها (B) هستند که مهمند . یعنی B مستقیما به C منجر می شود. مثلا رویداد طرد شدن از طرف یک دوست (A) را در نظر بگیرید. عده ای به این رویداد با افسردگی (C) پاسخ می دهند و عده ای با یافتن دوست های جدید (C) . در این جا رویداد نیست که موجب پاسخ های متفاوت افراد شده است، بلکه برداشتی که این دو فرد از طرد شدن داشته اند(B)، موجب پاسخ های متفاوت آن ها (C) شده است.

به اعتقاد درمانگران عقلانی هیجانی، روان درمانی فرایندی است که در آن با تمرکز شدید بر نظام اعتقادی فرد یعنی B و اصلاح آن به تغییر رفتار اقدام می شود. بنابراین، درمان عقلانی – عاطفی الیس یک شیوه جامع در درمان است، که مشکل فرد را از سه دیدگاه شناختی،عاطفی و رفتاری مورد توجه قرار می دهد و سعی می کند که با ایجاد شناخت مطلوب در فرد، اثرات مثبت و منطقی عاطفی و رفتاری در او ایجاد شود.

از نظر الیس باورها و اعتقادات فرد تعیین کننده اصلی رفتار هستند.

  • امیال جن سی از دید آلبرت الیس

    امیال جن سی از دید آلبرت الیس عشق و صمیمیت قطعا زندگی را شیرین تر می کنند. تقریبا همه افرا…
  • نظریه رفتار درمانی عقلانی هیجانی ـ قسمت اول

    نظریه رفتار درمانی عقلانی هیجانی قسمت اول به عقیده من اتفاقات دوران کودکیم، نقش مهمی در رو…

بررسی

انواع مکانیسم های دفاعی

انواع مکانیسم های دفاعی ۱- سرکوبی (واپس رانی)، (REPRESSION): سرکوب و یا واپس رانی اصـلی تـ…