کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی

در این قسمت شما می توانید 3 کتاب مربوط به رفتار درمانی دیالکتیکی را دانلود نمایید که 2 کتاب به زبان انگلیسی و 1 کتاب به زبان فارسی است.

Dialectical Behaviour Therapy

دانلود

بررسی

اختلالات عاطفی ـ رفتاری کودکان و نوجوانان

کتاب اختلالات عاطفی ـ رفتاری کودکان و نوجوانان حاصل تجربيات تدريس و پژوهش چندين ساله آقای …