کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی

در این قسمت شما می توانید ۳ کتاب مربوط به رفتار درمانی دیالکتیکی را دانلود نمایید که ۲ کتاب به زبان انگلیسی و ۱ کتاب به زبان فارسی است.

Dialectical Behaviour Therapy

دانلود

بررسی

اختلالات عاطفی ـ رفتاری کودکان و نوجوانان

کتاب اختلالات عاطفی ـ رفتاری کودکان و نوجوانان حاصل تجربیات تدریس و پژوهش چندین ساله آقای …