دوره جامع تست های فرافکن
همراه با پکیج رایگان تست ها و پذیرایی
پنج شنبه از ۷ اردیبهشت پنج شنبه ها
در ۵ هفته ۵ ساعته . ۲۵ ساعت
اطلاعات بیشتر از طریق تلگرام
@dynamicpsychotherapy

بررسی

دوره جامع ارزیابی شخصیت سواَپ

دوره جامع ارزیابی شخصیت سواَپ دکتر علیرضا طهماسب چهارشنبه ها ساعت ۱۷ تا ۲۰ همراه با پکیج د…