کودکان پیش دبستانی

نحوه دستور دادن به کودکان (دستور به کودک)

دستور به کودک : یک جدول “صورت های خندان” تهیه کنید
در این جدول برلی هر روز حدودا سی خانه 2 سانتی متری بکشید و برای چهارده روز صفحات کافی کنار بگذارید. برای همه کودکانی که در خانه مشکل نافرمانی دارند چنین جدولی درست کنید.

برای شروع، یک روز آرام را انتخاب کنید
وقت خود را طوری تنظیم کنید تا روزی که بیشتر ساعات خود را در خانه می گذرانید و یا تمام مدت در خانه هستید این برنامه را شروع کنید. اگر در چند روز اول از بیرون رفتن یا خرید کردن خودداری کنید، کودک شما راحت تر می تواند این برنامه اساسی و مهم را یاد بگیرد.

به آرامی و در کمال خونسردی به کودک خود یک دستور واضح و روشن بدهید
هنگامی که می خواهید از کودک خود درخواستی بکنید، کاملا دقت کنید که نزدیک او قرار بگیرید و دستور خود را واضح و روشن بیان کنید. هنگامی که کودک مشغول انجام دادن فعالیت دیگری، مانند تماشای برنامه تلویزیونی دلخواهش است به او دستور ندهید.

در صورتی که کودک از درخواست شما پیروی کرد، او را تحسین کنید
اگر کودک در عرض 5 ثانیه از دستور شما اطاعت کرد، او را تحسین کنید. “آفرین پسر خوب، کاری را که گفتم زود انجام دادی.” سپس در جدولی که تنظیم کرده اید یک صورت خندان بکشید.

از دستور به کودک خود پشتیبانی کنید
اگر کودک از دستور شما سرپیچی کرد، یک بار دیگر آن را تکرار کنید و 5 ثانیه دیگر صبر کنید. سپس برای پشتیبانی از دستور خود او را وادار کنید چند لحظه ساکت و آرام بنشیند (زمان سکوت).

دستور به کودک خود  را تکرار کنید
پس از اتمام مدتی که برای زمان سکوت در نظر گرفته اید، دستور خود را تکرار کنید. اگر برای انجام دادن دستورهای خود مجبور شدید به کودک تذکر دهید، در جدول او صورت خندانی بکشید.

کتاب برای همه پدرها و مادرها
متیو ساندرز ترجمه نوشین شمس
دامهایی که والدین در آنها گرفتار میشوند

بنیاد کودک و نوجوان

روان نیوز (تازه ترین مطالب در حوزه روانشناسی)

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…