درک و فهم نقاشی های کودک

درک و فهم نقاشی های کودک و چیزی که او می خواهد بیان کند، برای والدین و مربیان بسیار لازم و ضروری است. زیرا شناخت آن باعث بهتر شدن روابط بین بزرگسالان و کودکان می شود. بزرگسالان می توانند با برقرار کردن یک رابطه ی صمیمی و دوستانه با کودک، از او بخواهند برایشان درخت، حیوان، خانه، یک شخص، خانواده، خودش و یا هر چه را که مورد علاقه اش هست یا از آن می ترسد یا یک رویا را ترسیم کند. البته بدون آنکه چیزی را به او تحمیل کنند. البته برای تعبیر نقاشی های یک کودک باید از تعداد زیادی از نقاشی ها و اطلاعات دقیق زندگی کودک نیز کمک گرفت اشترن اولین کسی بود که روان درمانی به وسیله ی نقاشی را پیشنهاد کرد و بکار گرفت و بدین ترتیب که او می گوید قاشی به عنوان وسیله ای برای روان درمانی، بیشتر برای کودکان کم سازگار، ناثابت و عقب مانده، آموزش مناسبی است و نتیجه ای که از این کار حاصل می شود، اعجاب انگیز است. زیرا نقاشی به کودک امکان می دهد که قدرت و قابلیت خلاقیت خود را بشناسد و در نتیجه حل مشکلات آموزش برایش سهل تر جلوه کند. طریقه معالجه به این صورت است که روانکاو تمام تمایلات و مشکلات سرکوب شده بیمار را که در ناخودآگاه جای گرفته برایش بیان می کند. بدین ترتیب، وقتی بیمار از فرآیندهای مزاحم آزاد شود، می تواند دوباره شخصیت خود را بر پایه های استواری بنا سازدنقاشی وسیله ای بیانی است که به کودک اجازه می دهد تا خود را از تنش ها رها کند. این رهایی از دلهره ها و تنش ها هنگامی صورت می گیرد که نقاشی از ناخودآگاه کودک سرچشمه گرفته باشد، بنابر این اگر کودک توسط والدین خود مجبور شود تا نقاشی هایش را براساس آموزه های آنها تصحیح کند و به کپی کردن از روی مدلهای نقاشی تشویق شود اشتباه بزرگی مرتکب شده اند در نقاشی کودک، هر خط یا شکل و یا حتی شکل هایی که توسط او در نقاشی با پاک کن پاک شده اند یا رنگ آمیزی نکردن بخشی از شکل ها ی ترسیم شده در نقاشی او، از بین بردن و یا بیش از حد بزرگ نشان دادن بعضی حوادث، همگی بیانگر نشانه ها و علائمی هستند که دارای معانی روشن هستند و بزرگسالان با کمی دقت قادر به مشاهده و تعبیرآن می شوند. نادیده گرفتن این ندای کمک و یا سرکوب کردن آن با کار خسته کننده ی کپی برداری و رسم هندسی کشیدن، به معنی رها کردن کودک به حال خود و یا مجبور کردن او به ورود زود رس به نوعی زندگی ریا کارانه و سرکوبگر استرنگ یکی از مهمترین ابزار برای مفاهیم و محتواهای ذهنی و روانی است. انتخاب رنگ توسط هر فرد، ریشه در شرایط محیطی، احساسات، حالات و درونیات او دارد. این موضوع برای کودک که انتخاب رنگ توسط او کاملا” احساسی است بیانگر حالات، درونیات و احساسات اوست. با توجه به هدف هنر درمانی و رابطه بین رنگ در نقاشی کودک با احساسات و درونیات او می توان به بیماریهای روحی و روانی کودک پی برد و قبل از آنکه مساله روحی و روانی کودک حادتر شود مساله مورد نظر شناسایی شود و پیشگیری قبل از وقوع انجام شود

بررسی

انواع مکانیسم های دفاعی

انواع مکانیسم های دفاعی ۱- سرکوبی (واپس رانی)، (REPRESSION): سرکوب و یا واپس رانی اصـلی تـ…