حل مسئله آری یا نه؟
گاهی روان درمانی ها براساس تعادل بین رسیدگی فعال به مشکلات خاص و گوش دادن غیر قضاوتی و بی رهنمورد طبقه بندی می شوند.
درمانهای شناختی، رفتاری و میان_فردی به وضوح متمرکز بر مسئله هستند و درمانگر محدودهٔ کار خود را بر رسیدگی به مشکل خاصی قرار می دهد. این نوع درمانها به وضوح رهنمودی هستند به این معنی که درمانگر در مورد هدف توافق دارد و او تمرکز خود را بر آن حفظ کرده و در مواقع لزوم توجه بیمار را به آن باز می گرداند.

درمان های روان_پویشی بطور مستقیم به حل مسئله نمی پردازند اما درمان های فعالی هستند. درمان کوتاه مدت روان پویشی نیز بیشتر به دنبال تاکید و تمرکز ویژه بر چیزی است که بیشتر شبیه روش درمان میان فردی است.

درمان روان پویشی بلندمدت بدنبال تاکید صرف و ویژه نیست اما از این جهت که درمانگر موضوعی را که بیمار در جلسهٔ درمان مطرح می کند تحلیل می کند و انتظار دارد بیمار در همین کار فعال باشد، یک روش فعال است.

درباره #مشاوره به این روشنی نمی توان چیزی گفت زیرا این اصطلاح تنها یک روش را پوشش نمی دهد. مشاوره ممکن است غیر رهنمودی باشد و عمدتاً مستلزم فراهم کردن ارتباط گوش دادن حمایتی باشد که در آن مراجع مشکلات شخصی خود را کشف نماید.با این حال ممکن است متمرکز بر مشکل نیز باشد و روش هایی از درمان میان فردی و روان پویشی را در هم ادغام نماید.

اصطلاح «درمان حل مشکل» برای مشخص کردن رویکردی بکار برده شده است که هدف آن به حداقل رساندن هیجان منفی و به حداکثر رساندن توانایی به اجرا درآوردن مفیدترین راه حل برای یک مشکل می باشد.

این رویکرد کاملاً به عنوان یک مداخله ویژه مشخص نشده است، اما غالباً به عنوان بخشی از منابع روانشناسان عمومی است و همچنین در بخش های حوادث اضطراری برای کمک به بیمارانی که به خود آسیب می رسانند استفاده می شود.

رواندرمانی پویشی به زبان ساده
نوشته پاتریشیا هیوز ،دنیل رایردن
ترجمه عطااله محمدی
@dynamicpsychotherapy

بررسی

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم آیا آدمی تاب فهم عمق جهل و رنج زندگی خود را دارد؟ علم و تاری…