تله های زندگی

دوتا از تله هاي زندگی مربوط به عدم امنیت یا سلامتی در زندگی خانوادگی دوران کودکی است. این دو عبارتند از:

به حال خود رها شدن و عدم اعتماد. به حال خود رها شدن تلهي زندگی »به حال خود رها شدن« یعنی احساس این که آدمهایی که دوستشان دارید شمارا ترك خواهند کرد و براي همیشه از نظر عاطفی تنها خواهید ماند. وقتیـ احساس میکنید نزدیکانتان میمیرند، یا براي همیشه خانه را ترك خواهند کرد، یا کس دیگري را برشما ترجیح خواهند داد، به طور افراط به نزدیکانتان میچسبید. البته این اقدام شما برعکس باعث میشود که آنها را از خود دور کنید. این احتمال وجود دارد که حتی در هنگام جداییهاي طبیعی نیز بهـگونه اي افراطی غمگین یا خشمگین شوید. عدم اعتماد و مورد آزار قرار گرفتن
عدم اعتماد و سؤرفتار به عنوان یک تله ي زندگی یعنی اینکه شما منتظرید که آدمها به نحوي به شما آسیب رسانده یا شما را مورد آزار قرار دهند. به بیان دیگر شما را فریب دهند، به شما دروغ بگویند، شما را مسخره کنند، ملعبه دست خود قرارتان بدهند، به شما صدمه جسمی وارد کنند و یا به نحو دیگري شما را مورد سؤاستفاده قرار دهند. اگر شما در این تله ی زندگی اسیر باشید، در پشت حصار بی اعتمادي پنهان میشوید تا به این ترتیب از خویشتن مراقبت کنید. شما هرگز به آدمها اجازه نمیدهید خیلی به شما نزدیک شوند.

در مورد قصد و نیت دیگران مشکوك هستید و معمولاً بدترین عواقب را در ذهن خود تصویر مـیکنید. همیشه منتظرید آدمهایی که دوستشان دارید به شما خیانت کنند. در این حالت یا از برقراري روابط بـا دیگـران بهکلی پرهیز میکنید، یا روابطی سطحی و تصنعی برقرار مـیکنیـد کـه در آن واقعـاً خـود را بـه دیگران نمینمایانید. یک حالت دیگر این است که روابطی با افرادي برقرار میکنید که با شما بدرفتاري شود و سپس نسبت به این افراد خشمگین شده و احساس کینه میکنید.

دو تله ي زندگی به توانایی عملکرد مستقلانه در دنیا مربوط هستند . این تله هاي زندگی عبارتند از وابستگی و آسیب پذیري. اگر در تله ي وابستگی اسیر هستید، احساس میکنید که قادر نیستید بدون دریافت کمک اساسی از دیگران، از عهده ی مسایل زندگی خودبه خوبی برآیید . به دیگران وابسته اید، همواره باید مورد حمایت قرار بگیرید و به دیگران به عنوان تکیه گاه نیاز دارید. وقتیکه بچه بودید، هرزمان که سعی میکردید استقلالتان را اثبات کنید، اطرافیانتان در شما احساس بیکفایتی و بیعرضگی ایجاد میکردند. به عنوان یک فرد بزرگ سال به دنبال افراد قوي میگردید که به آنها وابسته شوید و اجازه بدهید که زندگی شما را اداره کنند . در کار و حرفه ي خود مستقلانه عمل نمیکنید. لازم به گفتن نیست که این موضوع باعث عقب نگهداشتن شما میشود.

  • طرح واره درمانی قسمت اول

    طرح واره درمانی قسمت اول ذهن انسان درست مثل یک بایگانی انبوه است که برای هر مفهوم یا شی پر…
  • نکاتی پیرامون رابطۀ فروید و فلسفه

    نکاتی پیرامون رابطۀ فروید و فلسفه در فضای گروه‌های مجازی چندین بار شاهد رد و بدل نظراتی در…
  • اعتياد به کنترل دیگران

    اعتياد به کنترل دیگران آیا می بایست که همیشه همه چیز مطابق میل و خواسته ی همسر شما باشد و …

بررسی

انواع مکانیسم های دفاعی

انواع مکانیسم های دفاعی ۱- سرکوبی (واپس رانی)، (REPRESSION): سرکوب و یا واپس رانی اصـلی تـ…