بچه ها شوخی شوخی به قورباغه ها سنگ می زنند، قورباغه ها جدی جدی می میرند!

فروید، استدلال کرد که ما، اغلب ،امیال یاعقده های واقعی،اما ناخودآگاه مان را با لطایف، یا خطاهای لفظی برملا می کنیم.

اکثرما از بی رحمی یا خشمی که می تواند زیربنای یک #لطیفه باشد، آگاهایم،اما مقابله با آن می تواند مشکل باشد.

یاافرادی را می شناسیم که چیزهای خیلی ستیزه جویانه یا خشونت آمیزی می گویند و بعد می گویند فقط #شوخی بود.
ما معمولأ،تاحدودی،از حملهٔ پنهان و ضمنی این لطایف آگاه هستیم، حال آنکه خود گوینده ممکن است از آن مطلع نباشد.

به صورتی مشابه خطاهای لفظی می توانند انگیزه ها یا امیالی را که از خودمان و یا دیگران پنهان کرده ایم برملا کنند.

امروزه، درمانگران روان پویشی،در عین حال،در مورد اشغال شدن دنیای درونی ما(خودآگاه و ناخودآگاه) توسط افراد مهم زندگی مان،نظیر والدین یا سایر مراقبین یا یک همشیر سخن می گویند.

این افراد در فرهنگی روان شناسی به عنوان #ابژه و روابطمان به اصطلاح روابط ابژه شناخته می شوند.
#joke
#satire
#freud
#object

بنیاد روانشناسی و فلسفه

تازه ترین اخبار و مطالب در حوزه روانشناسی

گردآوری کننده: محسن میرزاآقا

بررسی

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم آیا آدمی تاب فهم عمق جهل و رنج زندگی خود را دارد؟ علم و تاری…