علیرغم یافته های مثبت کم، رورشاخ اعتبار کمی را به عنوان یک ابزار تشخیصی نشان داد. گفتار آشفته و شکل بد در رورشاخ و شاخص های مبتنی بر این متغیرها با اسکیزوفرنی مرتبط اند و شاید در تشخیص اختلال دو قطبی و اختلال شخصیت اسکیزوتایپی موثر باشند. بیماران دچار اختلال شخصیت مرزی نمرات بالایی را در گفتار آشفته بدست می­آورند. با توجه به این ها، رورشاخ یک ارتباط مثبت مابین این اختلالات با افسردگی عمده، PTSD، اختلالات اضطرابی، اختلال تجزیه ای، خودشیفتگی یا شخصیت ضداجتماعی، اختلال کردار یا آسیب روانی را نشان نمی دهد.

البته در پژوهشی با هدف بررسی پایایی آزمون رورشاخ در نمونه کودکان10 ساله ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر که در دانشگاه علامه و از نوع همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی مدارس شهر تهران بود. در مجموع40 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای و تصادفی ساده استفاده شد. آزمودنی‌ها با فاصله زمانی دو هفته پس از اجرای رورشاخ مورد بازآزمایی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ضرایب بازآزمایی برای کل آزمون بین 0.33 – 0.99 معنادار بود. در مجموع ضرایب پایایی 18 متغیر بین 70 .0 -0.90 بود، 2 متغیر ضرایبی بالاتر از 0.90 ‏و ضرایب بقیه متغیرها بین 0.30- 0.70 معنادار بود نتایج پژوهش نشان داد آزمون رورشاخ در کودکان با فاصله دو هفته، از پایایی قابل قبولی برخوردار است.

بررسی

اهداف و کاربرد های نوروفيدبك چيست؟

اهداف و کاربرد های نوروفيدبك چيست؟ نوعي خود تنظيمي مغز است. كه در طي آن با آگاه ساختن فرد …