اضطراب نتیجه تفکرات غیر منطقی انسان

از نظر الیس اضطراب نتیجه تفکرات غیر منطقی انسان است که عمده ترین آنها را در اینجا عنوان می کنیم:

1-اعتقاد فرد به اینکه لازم و ضروری است که همه افراد با او رفتار محترمانه و دوستانه داشته باشند. اینچنین فردی کمتر خود رهبر و بیشتر مضطرب و ناراحت است و ناقض نفس خویش.اینکه دیگران به فرد احترام بگذارند و او را دوست داشته باشتد مطلوب است اما انسان سالم و منطقی اهداف و تفکرات خود را فدای خواست دیگران نمی کند

2-اعتقاد به اینکه لازمه احساس ارزشمندی وجود حداکثر لیاقت، کمال و فعالیت شدید است این تصور نیز امکان پذیر نیست و تلاش وسواسی در راه کسب آن فرد را به اضطراب و بیماری روانی مبتلا می کند.و در زندگی احساس حقارت و ناتوانی به فرد دست می دهد.به این ترتیب زندگی فرد با شکست مواجه خواهد بود.انسان سالم و منطقی از خود انتظار کمال ندارد بلکه همواره به دنبال رسیدن به آن است. فرد سالم سعی دارد که بهترینم کارها را به خاطر خودش انجام دهد نه دیگران و از این کارها لذت ببرد نه از نتیجه آنها.

3-به اینکه گروهی از مردم بد ، شرور و بد ذات هستند و باید به شدت تنبیه شوند.این عقیده غیر عقلانی است چون معیار دقیقی برای درست و نادرست بودن رفتار در دست نسیت. اعمال نادرست یا غیر اخلاقی انسان نتیجه حماقت، جهالت و یا اختلال عاطفی است.تمام انسانها دچار خطا و اشتباه می شوند.سرزنش و تنبیه معمولا به بهبود رفتار نمی انجامد. انسان سالم کسی را سرزنش نمی کند و اگر کسی او را سرزنش کرد در جهت بهبود رفتارش می کوشد.و اگر دیگران اشتباه کردند سعی در یافتن و درک کردن دلیل این اشتباه میکند.و در صورت اشتباه کردن اقرار می کند و عواقب آنرا می پذیرد ولی آن را مسبب بی ارزشی خود نمی داند

4-اعتقاد به اینکه اگر وقایع آنگونه که او می خواهد پیش نرود فاجعه پیش آمده است. این تفکر غیر منطقی است زیرا ناکام شدن امری است طبیعی ولی حزن اندوه طولانی غیر منطقی است.چون اولا دلیلی وجود ندارد که وقایع باید به گونه ای دیگر و متفاوت با آنچه هستند باشند.ثانیا اندوه شدید نه تنها باعث تغیر موقعیت نمی شود بلکه اغلب آنرا بدتر می کند.ثالثا اگر راهی وجود ندارد راه منطقی پذیرفت موقعیت است.فرد سالم از بزرگ کردن موقعیت نامطلوب امتناع می ورزد و سعی در بهبود اوضاع می کند

5-اعتقاد به اینکه خوشی و احساسات خوب و نا خشنودی و احساسات بد به وسیله عوامل بیرونی بوجود آمده است. فرد با تلقینات خود باعث احساسات بد در خود می شود.مانند وحشتناک بودن طرد شدن

6-اعتقاد به اینکه چیز های خطرناک و ترس آور باعث نهایت نگرانی می شوند و فرد همواره باید در صدد جلوگیری از آنها باشد.این تصور عقلانی نیست چون اولا ناراحتی واضطراب زیاد مانع از ارزشیابی عینی حوادث خطرناک می شود.ثانیا مانع از مقابله منطقی با آن می گردد.ثالثا به ظهور آن کمک می کند و ضمنا در اغلب موارد نمی توان از وقوع اینگونه حوادث جلوگیری کرد.
فرد سالم سعی می کند با تفکرات درست راهی برای به حداقل رساندن وقوع اینگونه حوادث پیدا کند

7-اعتقاد به اینکه برای فرد دوری از مسائل و مشکلات و مسئولیت های زندگی آسانتر از روبرو شدن با آنهاست.مانند کسی که برای فرار از مسولیت خانواده ازدواج نمیکند .این کار نارضایتیهای بعدی به همراه دارد و موجب کاهش اعتماد به نفس می گردد.فرد سالم می داند که زندگی همراه با مبارزه و مسئولیت و حل مشکلات لذت بخش تر از زندگی بدون مسئولیت است

8-اعتقاد به اینکه فرد باید متکی به شخصی قوی غیر از خود باشد.در عین حال با زندگی اجتماعی همه ما تا حدودی به دیگران وابسته هستیم اما ضرورتی برای بیشتر کردن این وابستگی وجود ندارد.زیرا این کار به کاهش استقلال و فردیت می گردد به قصور در یادگیری و نا امنی خاطر منجر می گردد

9-اعتقاد به اینکه گذشته فرد و تاریخچه زندگی او تعیین کننده مطلق رفتار کنونی او هستند.فرد سالم گذشته را تا آنجا مهم می داند که به امروز و آینده او آسیب نرساند

10-اعتقاد به اینکه فرد باید در مقابل مسائل و مشکلات دیگرا ن کاملا برآشفته و محزون گردد. ما باید در حد توان به دیگران کمک کنیم اما مشکلات آنان به ما ربطی ندارد. و مشکل ما نیست.رنج زیاد ما را از فکر کردن درست دور می کند و توانایی کمک کردن را از دست می دهیم

11-اعتقاد به اینکه برای هر مشکلی فقط یک راه حل وجود دارد و اگر انسان به آن دست نیابد بسیار فاجعه آمیز خواهد بود

الیس عقیده داشت انسان با این تفکرات است که شخصیت خود را دچار آسیب می کند.وقتی فردی به چنین عقایدی متوسل می شود در نگرش های خود شدیدا بر الزام، اجبار، و وظیفه تاکید دارد و خود را بینهایت به وقوع امری خاص مقید و پای بند می کند.بنابراین اگر فرد خود را از قید و بند این تفکرات برهاند به احتمال زیاد به سوی سلامت روان و رشد شخصیت حرکت می کند.

درمان از منظر الیس

بررسی

انواع مکانیسم های دفاعی

انواع مکانیسم های دفاعی ۱- سرکوبی (واپس رانی)، (REPRESSION): سرکوب و یا واپس رانی اصـلی تـ…