اثربخشی روایت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن: تلویحاتی برای درمان

چکیده
هدف: صمیمیت به عنوان یک نیاز روانشناختی اولیه در نظر گرفته می‏شود که به طور گسترده در روانشناسی بالینی و اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روایت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن انجام گرفت. روش: در این مداخله نیمه آزمایشی که با استفاده از دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد، 20 زوج که به دلیل مشکلات زناشویی به مرکز مشاورۀ سازمان بهزیستی شهر بهشهر مراجعه کرده بودند با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. با کمک پرسشنامه صمیمیت زوجین، ابتدا میزان صمیمیت زوجین قبل از مداخله بر روی هر دو گروه آزمایش و کنترل اندازه گیری شد (پیش آزمون) و بعد از مداخله بر روی گروه آزمایش در طی 8 جلسه، پرسشنامه مجدداً بر روی هر دو گروه اجرا شد (پس آزمون). داده ‏ها با کمک آماره‏ های توصیفی و روش کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند. یافته ‏ها: نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، روایت درمانی صمیمیت زوجین و سه بعد آن به نام صمیمیت عاطفی، ارتباطی و کلی را در گروه آزمایش به طور معناداری افزایش داد (01/0P<). نتیجه ‏گیری: با توجه به یافته ‏های پژوهش حاضر، بررسی تأثیر روایت درمانی بر صمیمیت زوجین، می‏تواند تلویحات ارزشمندی را در مورد بهداشت روانی زوجین فراهم کند. نتایج و پیامدهای پژوهش در این مقاله تشریح و تبیین خواهند شد.

جهت دریافت فایل کامل مقاله روی گزینه دانلود کلیک نماید

 • روایت درمانگری narrative therapy

  روایت درمانگری narrative therapy مایکل وایت روایت درمانی(narrative therapy) یکی از مکاتب م…
 • کارگاه آنلاین طرحواره درمانی

  جهت مشاهده کلاس آموزش کلیک نمائید وبینار طرحواره درمانی مطالب مشابه پیشنهادی برنامه برگزار…
 • آموزش های آنلاین

  آموزش های آنلاین یک سمینار آنلاین است که تحت وب برگزار می گردد و شرکت کنندگان می توانند بد…
 • جذب نیروی متخصص در مرکز مشاوره احیا

  قابل توجه اساتید،اعضای هیئت علمی و متخصصین مجرب حوزه روانشناسی و مشاوره مرکز خدمات روانشنا…

بررسی

اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد شناختي- رفتاري بر سلامت روان دانش آموزان دختر

اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد شناختي- رفتاري بر سلامت روان دانش آموزان دختر چکیده: هدف پژ…