اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد شناختي- رفتاري بر سلامت روان دانش آموزان دختر

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، اثر بخشي مشاوره گروهي بارويکرد شناختي- رفتاري بر سلامت روان دانش آموزان بود. براي اين منظور 24 نفر از دانش آموزان دختر دوره راهنمايي مدارس دولتي شهر تهران به صورت تصادفي، انتخاب و با پرسشنامه سلامت روان مورد آزمون قرار گرفته، سپس به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جاي گرفتند. مشاوره گروهي، طي 12 جلسه و هر جلسه 2 ساعت براي گروه آزمايش ارايه گرديد. مقايسه نتايج آزمون ها در پيش آزمون و پس آزمون، نشانگر تاثير در بهبود شاخص هاي سلامت روان دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل بود؛ به عبارت ديگر، مشاوره گروهي با رويکرد شناختي- رفتاري در افزايش سلامت روان افراد موثر بوده و در طول زمان، از پايداري مناسبي برخوردار است.

 

جهت دریافت فایل کامل مقاله روی گزینه دانلود کلیک نماید

  • کارگاه آنلاین طرحواره درمانی

    جهت مشاهده کلاس آموزش کلیک نمائید وبینار طرحواره درمانی مطالب مشابه پیشنهادی برنامه برگزار…
  • آموزش های آنلاین

    آموزش های آنلاین یک سمینار آنلاین است که تحت وب برگزار می گردد و شرکت کنندگان می توانند بد…
  • جذب نیروی متخصص در مرکز مشاوره احیا

    قابل توجه اساتید،اعضای هیئت علمی و متخصصین مجرب حوزه روانشناسی و مشاوره مرکز خدمات روانشنا…

بررسی

اثربخشی روایت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن

اثربخشی روایت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن: تلویحاتی برای درمان چکیده هدف: صمی…