اثربخشي روان درمانگري پويشي كوتاه مدت و دارو درمانگري در بيماران افسرده

ژوهش حاضر، تلاشي در جهت بررسي الگوهاي علت شناختي جسماني، شناختي و روان پويشي و مقايسه تاثير شيوه هاي روان درمانگري پويشي کوتاه مدت و دارودرمانگري بر اختلال افسردگي مهاد است. براي اين منظور، از طرح شبه آزمايشي پيش آزمون و پس آزمون با دو گروه، استفاده شد. براي ارزيابي جنبه هاي جسماني، از آزمايش فرونشاني دگزامتازون و براي ارزيابي جنبه هاي شناختي و روان پويشي، از مقياس نارساکنشي بازخوردها و آزمون رورشاخ استفاده شده است. به اين ترتيب، شيوه هاي درمانگري به منزله متغيرهاي مستقل پژوهش، و نتايج آزمونهاي رورشاخ، مقياس نارساکنشي بازخوردها و آزمايش فرونشاني دگزامتازون، متغيرهاي وابسته بودند. از بين 50 بيمار افسرده، 34 بيمار افسرده مهاد با استفاده از مصاحبه تشخيصي مبتني بر DSM-IV و نتايج مقياس افسردگي بک، انتخاب و بطور تصادفي در دو گروه جاي داده شدند. گروهي از بيماران با روش روان درمانگري پويشي کوتاه مدت و گروه ديگر، با روش دارودرمانگري تحت درمان قرار گرفتند. براي تحليل داده ها، ابتدا نتايج پيش آزمون و پس آزمون هر گروه بطور جداگانه و سپس، نتايج گروهها با استفاده از آزمون t مقايسه شد مقايسه نتايج حاصل از دو روش درمانگري، نشان دهنده تاثير بيشتر روان درمانگري پويشي کوتاه مدت در بهبود نشانه ها و ترميم رواني-اجتماعي و اثربخشي يکسان هر دو روش درمانگري در نتايج آزمايش فرونشاني دگزامتازون و نارساکنش وري بازخوردها بود. همچنين، نتايج پژوهش، مبين تعامل جنبه هاي مختلف جسماني، شناختي و روان پويشي است، به گونه اي که مداخله در هر بخش، ساير بخش ها را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. از زاويه دستيابي به معيارهاي گزينش بيماران مناسب براي هر يک از روشهاي درمانگري، تنها يافته قابل توجه اين است که روان درمانگري پويشي کوتاه مدت نيز، مانند دارودرمانگري، گزينه درماني مناسب، براي بيماراني است که نتايج بالايي در آزمايش فرونشاني دگزامتازون دارند.

جهت دریافت فایل کامل مقاله روی گزینه دانلود کلیک نماید

  • کارگاه آنلاین طرحواره درمانی

    جهت مشاهده کلاس آموزش کلیک نمائید وبینار طرحواره درمانی مطالب مشابه پیشنهادی برنامه برگزار…
  • آموزش های آنلاین

    آموزش های آنلاین یک سمینار آنلاین است که تحت وب برگزار می گردد و شرکت کنندگان می توانند بد…
  • جذب نیروی متخصص در مرکز مشاوره احیا

    قابل توجه اساتید،اعضای هیئت علمی و متخصصین مجرب حوزه روانشناسی و مشاوره مرکز خدمات روانشنا…

بررسی

اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد شناختي- رفتاري بر سلامت روان دانش آموزان دختر

اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد شناختي- رفتاري بر سلامت روان دانش آموزان دختر چکیده: هدف پژ…