آموزش توالت رفتن به کودکان

نظریه هایی برای آموزش:

به کودک مایعات فراوان بدهید
پس از پایان جلسه تمرینی، به کودک مایعات زیاد بدهید تا کودک احتیاج به توالت رفتن پیدا کند. شلوار گشادی که کمر آن کشی و نرم است به تن کودک کنید و از پوشک استفاده نکنید.

یک بار دیگر به کودک رفتار صحیح را بگویید
به کودک یادآوری کنید هنگامی که میخواهد به توالت برود باید چه کارهایی انجام دهد.

برای اجرای درست هر مرحله او را تحسین کنید
اگر کودک به شما اطلاع داد که می خواهد به توالت برود و تمامی مراحل را به نحو احسن انجام داد، او را به خاطر انجام دادن هر مرحله بسیار ستایش کنید.

از کودک بپرسید آیا می خواهد به توالت برود
اگر کودک به شما نزدیک نمی شود و یا به طرف لگن نمی رود، هر چند دقیقه یک بار از او سوال کنید که احتیاج به توالت رفتن دارد یا نه، به ویژه هنگامی که کودک با دست از روی شلوار خودش را سفت گرفته و یا قیافه اش نشان می دهد لحظه آن رسیده است.

به کودک یاد دهید دستان خود را بشوید
مطمئن شوید کودک هر بار که به توالت می رود، دستان خود را می شوید. با دادن مقداری کشمش یا آبنبات و شکلات های نرم، او را به این کار تشویق و ترغیب کنید.

اگر کودک تصادفا شلوارش را خیس کرد، ابتدا رفتار غلط و بعد رفتار درست را به او گوشزد کنید
در صورتی که کودک به طور اتفاقی شلوارش را خیس کرد-در واقع تقریبا همه کودکان دچار این مشکل می شوند-برایش توضیح دهید که کار درستی نکرده است و به او بگویید که باید چه کار کند. مطمئن شوید کودک رفتار صحیح را تکرار می کند. دستش را بگیرید و او را به توالت ببرید. شلوارش را درآورید و او را روی لگن بنشانید. با لحنی قاطع، خشک و خونسرد با او حرف بزنید. به اعتراض او اعتنا نکنید. عصبانی نشوید و او را کتک نزنید.

به تدریج از تحسین و پاداش های خود کم کنید
هرگاه کودک توانست به طور منظم به شما اطلاع دهد که باید به توالت برود و این کار را با موفقیت انجام داد، به تدریج از مقدار تحسین و پاداش کم کنید. شما می توانید صبر کنید تا کودک چندین مرحله را انجام دهد و بعد پس از پایان همه مراحل او را تحسین کنید.
آموزش ادرار کردن در توالت به کودکان، اغلب سریع تر از مدفوع کردن صورت می گیرد. بسیاری از کودکانی که در طی روز خشک هستند، صبر می کنند و وقتی که هنگام خواب پوشک به پا دارند، مدفوع می کنند. این مساله کاملا طبیعی است و جای هیچ نگرانی ندارد. اما اگر کودک سعی می کند هنگامی که روی لگن نشسته مدفوع کند، او را بسیار تشویق کنید. اگر متوجه شدید کودک خودش را فشار می دهد تا مدفوع کند، فورا از او بپرسید آیا می خواهد به توالت برود، سپس او را سریع به توالت ببرید.
بسیاری از کودکان حتی تا 6 یا 7 سالگی هنگام خواب خود را خیس میکنند.

#کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
#متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…